Mubpie biejjien gïelevåhkosne

Av Toini Bergstrøm 7 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Mubpie biejjien gïelevåhkosne

Daan biejjien mubpie biejjien gïelevåhkosne. Maehtebe “Ektine årrodh” Doktortjonnesne Saemien Healsoedåehkine, jallh jeenebh lïeredh saemien histovrijen bïjre Plaassjesne Rørosmuseeuminie.

Kategori:
  Boks