Orre aalkoekuvsje aalka

Av Toini Bergstrøm 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Orre aalkoekuvsje aalka

Voestes tjåanghkoen orre aalkoekuvsjesne daan våhkoen. Luste sjædta orre kuvsjem aelkedh, jïh studentide gaavnedidh.

Kategori:
  Boks