Ræhpas tjåanghkoe Plassjesne

Av Stig Arne Somby 1 år siden
Hjem  /  Boks  /  Ræhpas tjåanghkoe Plassjesne

Saemiedigkie ræhpas tjåanghkose böörede Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaaten bïjre, dæjstan voerhtjen 24.b. ts. 18 Aajegisnie, Plassjesne.

Kategori:
  Boks