Saevegebiejjie Elsa

Av Maja Kristine Jåma 6 måneder siden
Hjem  /  Boks  /  Saevegebiejjie Elsa

Daenbien stoerre saemien mïerhkebiejjie. Voestes aejkien gosse saemien saevegem sigkebe Elsa Laulan åvteste. Dïhte lij akte guvhkiehtæjja.

Kategori:
  Boks