Aktuelt

Gïelevåhkoe: Filmh 22.10. 2020 - Daan iehkeden maahta filmh Storstuggusne vuartasjidh. Ts. 1800 dellie «Great Grandmothers» jih ts. 1930 «Charter».
Gïelevåhkoe: Seminaare jïh lohkeme 21.10. 2020 - Daenbien seminaare Storstuggusne ts. 11 -14, Saemien healsoe jïh kultuvreguarkalimmien bïjre. Ts. 19 raejeste jis lohkeme Rørosmuseesne » Samer og reindrift i Namsenfjorden» Nils Roger Dunajne.
Gïelevåhkoe: Podkasten voestes boelhke jïh vytnesjimmie 20.10. 2020 - Daenbien mijjen podkasten, Assjaldahkh – tanker i tiden,  voestes boelhke Nea radiosne, ts. 11.15. Ts. 17 raejeste Aajege böörede båetedh vytnesjidh jïh tryjjedidh mijjine.
Gïelevåhkoe: Saemesth! 19.10. 2020 - Ts. 18 raejeste saemien noerh böörieh jeatjah noerh båetedh åarjelsaemien lïeredh, Ungdommens Hus.
Gïelevåhkoe: Joejkeworkshop jïh -konseerte 17.10. 2020 - Daenbien dovne joejkeworkshop, jïh -konseerte Ozas-dåehkine Storstuggusne.
Plassjesne Gïelevåhkoe golken 16.b. – 25.b. 16.10. 2020 - Abpe Saepmesne Gïelevåhkoe v.43, mohte mijjieh Plassjesne aelkebe joe daenbien teaterinie Giedtine.
Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie 12.08. 2020 - Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie. Luste vihth aelkedh barkedh, jïh gaajhkh barkoevoelph vihth vuejnedh!
Buerie giesie 02.07. 2020 - Dellie maehtebe mijjen luvnie eejehtalledh . Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Digitaale onneseminaare 11.06. 2020 - Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Daan biejjien ts. 18.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese dan bïjre.
Gadtsegarhkh 10.06. 2020 - Daan biejjien vihth Gadtsegarhkh. Gaavnedibie Møllmannsdaelien tjöödtjestimmiesijjesne ts. 1600, jïh debpede ektesne sygkeldibie.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap