Aktuelt

Buerie giesie 22.06. 2018 - Dellie learohkh jïh lohkehtæjjah eejehtalleminie aelkieh. Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Saemiedigkieraeriem gaavnedibie 20.06. 2018 - Daan biejjien Saemiedigkieraeriem Stïentjesne gaavnedibie. Edtjebe orre prosjeekth dejtie åehpiedehtedh.
Åarjelsaemien NDLA 07.06. 2018 - Naaken mijjeste dejnie prosjeektine “Åarjelsaemien NDLA`ine” Kråangkesne barkeminie daan biejjien. Hijven ektesne barkedh.
Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne 05.06. 2018 - Gïelejarngetjåanghkosne Snåasesne daan bijjien jïh jirreden. Luste dah jeatjah gïelebarkijh Nöörjesne gaavnedidh.
Åarjelsaemien bieliejaepielohkemem 01.06. 2018 - Læhka dijjese gïeh «åarjelsaemien bieliejaepielohkemem» tjïrrehtamme!
Suehpeden 17. biejjien 17.05. 2018 - Lahkoe biejjine gaajhkesh dovnesh daan biejjien!
Orre Aajegen veaskoeh 15.05. 2018 - Orre Aajegen veaskoeh åadtjeme. Maahtah 100 kråvna åvteste Aajege luvnie åestedh.
Gïelekafé vihth 25.04. 2018 - Gaskevåhkoen voerhtjen 25.b. ts. 18 vihth Gïelekafé Solheim Pensjonaatesne sjædta. Båetieh datne aaj!
Ræhpas tjåanghkoe Plassjesne 24.04. 2018 - Saemiedigkie ræhpas tjåanghkose böörede Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaaten bïjre, dæjstan voerhtjen 24.b. ts. 18 Aajegisnie, Plassjesne.
Utnieh hijven påaske! 23.03. 2018 - Dellie eejehtalleme aalka. Utnieh hijven påaske!

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap