Aktuelt

Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie 12.08. 2020 - Dellie maa mijjieh bååstede Aajegisnie. Luste vihth aelkedh barkedh, jïh gaajhkh barkoevoelph vihth vuejnedh!
Buerie giesie 02.07. 2020 - Dellie maehtebe mijjen luvnie eejehtalledh . Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Digitaale onneseminaare 11.06. 2020 - Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Daan biejjien ts. 18.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese dan bïjre.
Gadtsegarhkh 10.06. 2020 - Daan biejjien vihth Gadtsegarhkh. Gaavnedibie Møllmannsdaelien tjöödtjestimmiesijjesne ts. 1600, jïh debpede ektesne sygkeldibie.
Båetieh mijjine vytnesjidh 09.06. 2020 - Båetieh mijjine vytnesjidh daan iehkeden ts. 1600 raejeste ts. 1900 raajan. Buerie båateme!
Sjædtoeh 04.06. 2020 - Orre tjaalegem «Sjædtoeh» luejhtebe. Maja Krihke Jåma dam åehpiedahta daan iehkeden ts. 1800. Aavoedibie dïsse.
Gierkine gåarodh 26.05. 2020 - Daelie mijjieh viht bååstede. Daan iehkeden ts. 1700 edtja Meerke Krihke Leine Bientie soptsestidh jïh guvvieh vuesiehtidh guktie maehtebe gierine gåarodh.
Eksaamene 24.04. 2020 - Daan biejjien mijjen studenth, mah aalkoekuvsjesne lohkeminie, edtjieh eksaamenem vaeltedh. Læhkoe dijjese.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2020 - Daan biejjien saemien åålmegebiejjiem heevehtibie. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Buerie orre jaepie 04.01. 2020 - Bååstede barkosne daelie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap