Aktuelt

Tjïjhtjede biejjien gïelevåhkosne 30.10. 2022 - Daan biejjien tjïjhtjede jïh minngemes biejjien gïelevåhkosne. Daan biejjien Hånesåsenisnie Saemien Healsoedåehkien ektine tjåanghkenibie.
Govhtede biejjien gïelevåhkosne 29.10. 2022 - Daan biejjien govhtede biejjien gïelevåhkosne, jïh filmefestivaale Storstuggusne. Aeriedistie aeredsbeapmoeh, jïh mænngan jïjnjh gïeltegh filmh maahta vuartasjidh abpe biejjien. Minngemes Saemien pubiehkede Tomasgaertienisnie.
Vïjhtede biejjien gïelevåhkosne 28.10. 2022 - Daan biejjien vïjhtede biejjien gïelevåhkosne. Dellie lohkeme Plaassjen gærjagåetesne jïh Solheim Pensjonaatesne gïele- jïh litteratuvren bïjre.
Njealjede biejjien gïelevåhkosne 27.10. 2022 - Daan biejjien njealjede biejjien gïelevåhkosne. Daan iehkeden edtja Thomas Ole Andersen åarjelsaemien våaroenmojhtesi bïjre Rørosemuseeumisnie soptsestidh.
Gåalmede biejjien gïelevåhkosne 26.10. 2022 - Daan biejjien gåalmede biejjien gïelevåhkosne, jïh Aajege orre learoevierhtieh “Aelhkielohkeme heefth luajhta. Daan iehkeden maahta aaj åarjelsaemien saalmh Plaassjen gærhkosne laavlodh.
Mubpie biejjien gïelevåhkosne 25.10. 2022 - Daan biejjien mubpie biejjien gïelevåhkosne. Maehtebe “Ektine årrodh” Doktortjonnesne Saemien Healsoedåehkine, jallh jeenebh lïeredh saemien histovrijen bïjre Plaassjesne Rørosmuseeuminie.
Voestes biejjien gïelevåhkosne 24.10. 2022 - Daan biejjien voestes biejjien gïelevåhkosne, jïh dah noerh edtjieh “Noeregåetesne” tjåanghkenidh. Dah edtjieh pizzam byöpmedidh, jïh lustestalledh.
Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie 08.03. 2022 - Daan biejjien mijjieh gaajhkh mijjen væjkeles jïh vïssjeles nyjsenæjjah heevehtibie. Mijjen maadteraahkah, aahkah, tjidtjieh, nïejth, vuanovh, mænnjah, vööntemh, gåeskieh, muahrah, seasah jïh jienebh, mijjieh dejtie daan biejjien earoehtibie.
Saemiej åålmege-biejjie! 06.02. 2022 - Lahkoe Saemiej åålmege-biejjine gaajhkesh dovnes!
Jåvle orreje daan biejjien 13.01. 2022 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap