Aktuelt

Gïelevåhkoe laavadahken 26.10. 2019 - Daenbien, ts. 1100 raejeste, fuelhkiebiejjie Aajegisnie jïjnjh ovmese darjomigujmie abpe fualhkan. Ts. 1600 maahtah bearkoekrovhtem byöpmedidh Gallas:en luvnie.
Gïelevåhkoe bearjadahken 25.10. 2019 - Daenbien minikonseerte Tanja Nordfjelline jïh quiz-ïehkede Solheim Pensjonatesne ts. 1900 raejeste. Buerie båeteme!
Gïelevåhkoe duarstan 24.10. 2019 - Daenbien pressekonferaanse jïh åarjelsaemien audioguide-luejhteme Rørosmuse:sne ts. 1400.
Gïelevåhkoe gaskevåhkoen 23.10. 2019 - Daenbien Aajege saemien gïelekafé:m vytnesjimmine öörnedahta Aajegisnie ts. 1730 – 2030. Båetieh mijjine vytnesjidh! Aajege prïhtjegh jïh löövjh böörie. Ts. 1900 dle Hans Vintervold jïh Morten Tøndel Plassjen tjïelteste edtjijægan Bergstadstipeendem Laila Mari Brandsfjell:se juekedh.
Gïelevåhkoe måantan 21.10. 2019 - Daelie Gïelevåhkoe aalkeme, jïh daenbien lohkeme Rørosmuse:sne ts.19, aamhtsine «Samiske spor i det norske språket», Tove Bull:ine.
Buerie giesie 02.07. 2019 - Dellie eejehtalleme mijjen luvnie. Håhkesjem hijven giesie dijjide sjædta. Buerie giesie.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2019 - Daan biejjien saemien åålmegebiejjiem heevehtibie. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Healsoeseminaare Sjïeredaelesne 25.01. 2019 - Healsoeseminaare Sjïeredaelesne jååktan jïh daan biejjien. Ij dan gallesh mah dejnie healsoeseminaarine aerebe orreme, daan jaepien mahte 90 almetjh daesnie. Hijven!
Buerie orre jaepie 04.01. 2019 - Bååstede barkosne mijjen luvnie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!
Lahkoe jåvlh 21.12. 2018 - Dellie jåvle-eejehtalleme mijjen luvnie. Gaavnedibie vïjhth jåvli mænngan. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap