Aktuelt

Gïelekafé vihth 25.04. 2018 - Gaskevåhkoen voerhtjen 25.b. ts. 18 vihth Gïelekafé Solheim Pensjonaatesne sjædta. Båetieh datne aaj!
Ræhpas tjåanghkoe Plassjesne 24.04. 2018 - Saemiedigkie ræhpas tjåanghkose böörede Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen mandaaten bïjre, dæjstan voerhtjen 24.b. ts. 18 Aajegisnie, Plassjesne.
Læhka biejjine! 06.02. 2018 - Læhka biejjine!
Gadstegarhkh tsïengelen 17.01. 2018 - Tjåanghkosne Gadtsegarhkh tjåanghkanibie jåarhkeskuvlsne byöpmedidh, jïh dle edtjebe Verket gåajkoe krååpedidh. Vïenhtebe luste sjædta!
Orre studeenth 08.01. 2018 - Daenbien aelkebe orre gïelekuvsjine. Buerie båeteme mijjen orre studeentide!
Buerie orre jaepie 01.01. 2018 - Daelie 2018, buerie orre jaepie!
Jåvle-eejehtimmie 22.12. 2017 - Dellie maa jåvle-eejehtimmiem åådtjeme. Læhka jåvlh jïh læhka orre-jaepie!
Gadtsegarhkh goeven 13.12. 2017 - Daelie jåvle-vierhtiesijjiem utnebe tjåanghkosne Gadtsegarhkh. Jis mijjen leah gïemhpe maanah jåvle-aajja båata.
Saemien healsoseminaare 11.12. 2017 - Daelie saemien healsoe- jïh sosialfaagen seminaarem aalkeme Stjørdaelesne. Gïeltegs jïh buerie!
Saevegebiejjie Elsa 29.11. 2017 - Daenbien stoerre saemien mïerhkebiejjie. Voestes aejkien gosse saemien saevegem sigkebe Elsa Laulan åvteste. Dïhte lij akte guvhkiehtæjja.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap