Aktuelt

Jåvle orreje daan biejjien 13.01. 2023 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.
Læhka jåvlh jïh buerie orre jaepie 21.12. 2022 - Sïjhtebe dijjem vaajtelidh lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!
Tjïjhtjede biejjien gïelevåhkosne 30.10. 2022 - Daan biejjien tjïjhtjede jïh minngemes biejjien gïelevåhkosne. Daan biejjien Hånesåsenisnie Saemien Healsoedåehkien ektine tjåanghkenibie.
Govhtede biejjien gïelevåhkosne 29.10. 2022 - Daan biejjien govhtede biejjien gïelevåhkosne, jïh filmefestivaale Storstuggusne. Aeriedistie aeredsbeapmoeh, jïh mænngan jïjnjh gïeltegh filmh maahta vuartasjidh abpe biejjien. Minngemes Saemien pubiehkede Tomasgaertienisnie.
Vïjhtede biejjien gïelevåhkosne 28.10. 2022 - Daan biejjien vïjhtede biejjien gïelevåhkosne. Dellie lohkeme Plaassjen gærjagåetesne jïh Solheim Pensjonaatesne gïele- jïh litteratuvren bïjre.
Njealjede biejjien gïelevåhkosne 27.10. 2022 - Daan biejjien njealjede biejjien gïelevåhkosne. Daan iehkeden edtja Thomas Ole Andersen åarjelsaemien våaroenmojhtesi bïjre Rørosemuseeumisnie soptsestidh.
Gåalmede biejjien gïelevåhkosne 26.10. 2022 - Daan biejjien gåalmede biejjien gïelevåhkosne, jïh Aajege orre learoevierhtieh “Aelhkielohkeme heefth luajhta. Daan iehkeden maahta aaj åarjelsaemien saalmh Plaassjen gærhkosne laavlodh.
Mubpie biejjien gïelevåhkosne 25.10. 2022 - Daan biejjien mubpie biejjien gïelevåhkosne. Maehtebe “Ektine årrodh” Doktortjonnesne Saemien Healsoedåehkine, jallh jeenebh lïeredh saemien histovrijen bïjre Plaassjesne Rørosmuseeuminie.
Voestes biejjien gïelevåhkosne 24.10. 2022 - Daan biejjien voestes biejjien gïelevåhkosne, jïh dah noerh edtjieh “Noeregåetesne” tjåanghkenidh. Dah edtjieh pizzam byöpmedidh, jïh lustestalledh.
Internasjonaale nyjsenæjjaj-biejjie 08.03. 2022 - Daan biejjien mijjieh gaajhkh mijjen væjkeles jïh vïssjeles nyjsenæjjah heevehtibie. Mijjen maadteraahkah, aahkah, tjidtjieh, nïejth, vuanovh, mænnjah, vööntemh, gåeskieh, muahrah, seasah jïh jienebh, mijjieh dejtie daan biejjien earoehtibie.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap