Aktuelt

Saemiej åålmege-biejjie! 06.02. 2024 - Daan biejjien Saemien åålmegebiejjie. Lahkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Jåvle orreje daan biejjien 13.01. 2024 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.
Læhka jåvlh 2023 21.12. 2023 - Sïjhtebe dijjem vaajtelidh læhka jåvlh jïh buerie orre jaepie!
Vïjhteden biejjien gïelevåhkosne 27.10. 2023 - Daan biejjien vïjhteden biejjien gïelevåhkosne. Akte sjïdtije voerkesvoete saemiej luvnie gïelen jïh gïeleveeljemen bïjre, jïh ahkedh jienebh veeljieh meatan årrodh kuvsjine juktie gïelem bååstede vaeltedh maam aarebi boelvh leah dasseme.
Njealjeden biejjien gïelevåhkosne 26.10. 2023 - Daan biejjien njealjeden biejjien gïelevåhkosne. Jalhts leah vaahresne nåhkedidh, saemien gïelh jåerhkieh kreeptjedidh. Nov lea håhkoe.
Gåalmeden biejjien gïelevåhkosne 25.10. 2023 - Daan biejjien gåalmeden biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme.
Mubpien biejjien gïelevåhkosne 24.10. 2023 - Daan biejjien mubpien biejjien gïelevåhkosne. Gïelevåhkoe lea aktivyöki barkoe juktie daajroem saemien gïeli bïjre våajnoes darjodh jïh lissiehtidh abpe seabradahkesne.
Voestes biejjien gïelevåhkosne 23.10. 2023 - Daan biejjien voestes biejjien gïelevåhkosne. Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem lehkiem.
Bååstede eejehtimmien mænngan 14.08. 2023 - Dellie gaajhkesh bååstede mijjen luvnie giesien mænngan. Aavoedibie orre skuvlejaepiem aelkedh.
Læhka jåvlh jïh buerie orre jaepie 21.12. 2022 - Sïjhtebe dijjem vaajtelidh lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap