Aktuelt

Saemiej åålmege-biejjie! 06.02. 2021 - Lahkoe Saemiej åålmege-biejjine!
Jåvle orreje daan biejjien 13.01. 2021 - Göökteluhkie biejjieh jåvli mænngan. Dellie jåvle orreje daan biejjien.
Orre aalkoekuvsje aalka 11.01. 2021 - Voestes tjåanghkoen orre aalkoekuvsjesne daan våhkoen. Luste sjædta orre kuvsjem aelkedh, jïh studentide gaavnedidh.
Dellie gaajhkesh bååstede barkosne 04.01. 2021 - Dellie gaajhkesh daesnie Aajegisnie bååstede barkosne jåvli mænngan. Håhkesjibie hijven barkoejaepie sjædta.
Buerie orre jaepie! 01.01. 2021 - Buerie orre jaepie!
Mov minngemes barkoebiejjie 31.12. 2020 - Daenbien mov minngemes barkoebiejjie Aajegisnie, luste jïh tryjjes orreme, gudtjien dovne barkoevoelpide jïh jeatjabidie! Manne gujht håhkesjem diekie vihth båetedh dijjine lustestalledh 🙂 -Stig Eebren luvhtie
Læhkoe jåvlh 24.12. 2020 - Læhkoe jåvlh!
Jirreden stroehte 23.12. 2020 - Jirreden stroehte, aavoedibie jåvleaajjam råakedh.
Minngemes barkoebiejjie jåvli åvtelen 22.12. 2020 - Minngemes barkoebiejjie jïh skuvlebiejjie jåvli åvtelen. Utnieh hijven jåvle-eejehtalleme.
Biejjie jarkele 21.12. 2020 - Daan biejjien biejjie jarkele. Dellie gosse biejjie jarkoe. Guktie vearelde lea daan biejjien, numhtie maahta dïhte daelvie sjædta. (LAT)

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap