Aktuelt

Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne 16.11. 2018 - Dan hïeljen Aajegen lea gapta jïh væjjoekuvsje Plassjesne. Mijjen lohketæjja lea Franciska Rensberg. Aavoedibie!
Røros hotellesne laavkodh 13.11. 2018 - Daenbien Gadtsegarhkh edtja Røros hotellesne laavkodh! Stååkedidh, vojedidh jih tjeejskedh – luste sjædta!!
Healjamæssa 04.11. 2018 - Healjamæssa, dellie mujhtebe dah mah sealadamme.
Dallegh daelvie sjædta 22.10. 2018 - Daan biejjien tjuatsa Plassjesne. Heblies vearelde. Dallegh daelvie sjædta.
Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen. 08.10. 2018 - Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.
Raasten rastah 2019 aalka 27.09. 2018 - Dellie Raasten rastah 2019 aalka. Aavoedibie!
Bååstede barkose 13.08. 2018 - Gaajhkesh dah lohkehtæjjah bååstede barkose båetieh. Dellie maehtebe aalkedh barkedh vïjhth.
Buerie giesie 22.06. 2018 - Dellie learohkh jïh lohkehtæjjah eejehtalleminie aelkieh. Buerie giesie gaajhkesh dovnesh!
Saemiedigkieraeriem gaavnedibie 20.06. 2018 - Daan biejjien Saemiedigkieraeriem Stïentjesne gaavnedibie. Edtjebe orre prosjeekth dejtie åehpiedehtedh.
Åarjelsaemien NDLA 07.06. 2018 - Naaken mijjeste dejnie prosjeektine “Åarjelsaemien NDLA`ine” Kråangkesne barkeminie daan biejjien. Hijven ektesne barkedh.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap