Aktuelt

Buerie giesie 02.07. 2019 - Dellie eejehtalleme mijjen luvnie. Håhkesjem hijven giesie dijjide sjædta. Buerie giesie.
Saemien åålmegebiejjie 06.02. 2019 - Daan biejjien saemien åålmegebiejjiem heevehtibie. Læhkoe biejjine gaajhkesh dovnesh!
Healsoeseminaare Sjïeredaelesne 25.01. 2019 - Healsoeseminaare Sjïeredaelesne jååktan jïh daan biejjien. Ij dan gallesh mah dejnie healsoeseminaarine aerebe orreme, daan jaepien mahte 90 almetjh daesnie. Hijven!
Buerie orre jaepie 04.01. 2019 - Bååstede barkosne mijjen luvnie. Buerie orre jaepie gaajhkesh dovnesh!
Lahkoe jåvlh 21.12. 2018 - Dellie jåvle-eejehtalleme mijjen luvnie. Gaavnedibie vïjhth jåvli mænngan. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!
Gapta jih væjjoekuvsje Plassjesne 16.11. 2018 - Dan hïeljen Aajegen lea gapta jïh væjjoekuvsje Plassjesne. Mijjen lohketæjja lea Franciska Rensberg. Aavoedibie!
Røros hotellesne laavkodh 13.11. 2018 - Daenbien Gadtsegarhkh edtja Røros hotellesne laavkodh! Stååkedidh, vojedidh jih tjeejskedh – luste sjædta!!
Healjamæssa 04.11. 2018 - Healjamæssa, dellie mujhtebe dah mah sealadamme.
Dallegh daelvie sjædta 22.10. 2018 - Daan biejjien tjuatsa Plassjesne. Heblies vearelde. Dallegh daelvie sjædta.
Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen. 08.10. 2018 - Tjaktje eejehtalleme daesnie Tröndelaagen fylhkesne jïh Rörosen jåarhkeskuvlesne daan våhkoen.

Arenaer

Et viktig arbeidsområde er å etablere samiske språk- og kulturelle arenaer. I en språkarena skal det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Samlingene er gjerne temabaserte, og inneholder ulike språklige og kulturelle aktiviteter.

Læringsverktøy

Det er viktig å utvikle læringsverktøy som er tilpasset sørsamiske forhold. Tekst, lyd, bilde, spill, leker og digitale læringsressurser er ulike hjelpemidler i den samiske språkopplæringen.

Opplæring

Aajege tilbyr opplæring i sørsamisk for elever i videregående skole enten som nær- eller fjernundervisning. I tillegg gir vi tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole. Opplæring gis for ulike språknivå.

Kunnskap

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap